رفتن به محتوای اصلی
x

آیین استقبال از نودانشجویان و اعضای جدید دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

 

آیین استقبال از نودانشجویان و اعضای جدید دانشکده فنی مهندسی گلپایگان در روزهای 9 و 10 مهرماه 1401

تحت نظارت وف ایرانی