رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی معاونت اداری مالی

اهم وظايف معاونت اداری مالی دانشكده به شرح زیر می‌باشد:

• نظارت مستقيم بر بودجه دانشكده و هزينه نمودن آن متناسب با نياز گروه‌ها و واحدهاي مختلف در دانشكده. لازم به ذكر است كه اين بودجه هر ساله از طرف دانشگاه در اختيار دانشكده قرار مي گيرد.
• تهيه و تنظيم سندهای مالی و ارسال آن‌ها.
• انجام امور مربوط به كارمندان (منشي دفاتر، كارشناسان و كارگران) دانشكده شامل مرخصی‌ها، ماموريت‌ها و ساعات اضافه‌كاری و پيگيری مسائل و مشكلات آن‌ها.
• نظافت و زيباسازی محيط دانشكده.
• تعمير و نگهداري تأسيسات، تجهيزات و وسايل موجود در دانشكده با همكاری اداره امور عمومی دانشگاه.
• تعمير و نگهداري تجهيزات آزمايشگاهی موجود در دانشكده.
• خريد مواد و تجهيزات مورد نياز دانشكده با همكاري اداره تداركات دانشكده.
• امور مربوط به اساتيد مدعو شامل رزرو مهمان‌سرا، اياب و ذهاب و ....
• نظارت بر اجراي صحيح مفاد قراردادهای منقعد شده مرتبط با فعاليت‌های دانشكده شامل تكثير، تعمير تجهيزات، خودروهاي استيجاری و ...
• رسيدگي به امور كلاس‌ها و سالن اجتماعات دانشكده و تجهيز آن‌ها به سيستم‌های كامپيوتری و پي سی پروژكتور.
• اختصاص سرويس وسايل نقليه سواری و وانت جهت امور پايان‌نامه‌ها، امور جاری و ...
• نظارت بر پيگيری مشكلات مربوط به سيستم اتوماسيون اداری توسط رابط مربوطه.

معرفی
اعضا
مرتضی هادی
معاونت اداری و مالی
استادیار گروه مهندسی مواد

مصطفی اعجازی
کارشناس امور مالی

  • 57240065-240
مهدی براتی
عامل اداری

  • 57240065-210
محسن جمالی
کارشناس مسئول طرح و برنامه

  • 57240065-220
محمودرضا حاج ناصری
کارشناس عمرانی

  • 57240065-245
معصومه حبیبی
کارشناس امور مالی

  • 57240065-227
سعید روشنی
کارپرداز

  • 57240065-212
سیده مرضیه محمودی
مسئول دبیرخانه

  • 57240065-280
سمانه مسیبی
کارشناس طرح و برنامه

  • 57240065-222
الهام یاوری
کارشناس امور اداری

  • 57240065-214
اعضا

تحت نظارت وف ایرانی