رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی گروه مهندسی مواد

گروه مهندسی مواد دانشکده فنی مهندسی گلپایگان از اساتیدی با تخصص های نانو، متالورژی استخراجی، بیو مواد و سرامیک تشکیل شده است. در حال حاضر آقای دکتر رفیعایی مدیر گروه می باشند.

معرفی
هیات علمی
سید مهدی رفیعائی
مدیر گروه مهندسی مواد
دانشیار گروه مهندسی مواد

رضا امینی نجف آبادی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد
دانشیار گروه مهندسی مواد

نرگس جوهری
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد
استادیار گروه مهندسی مواد

محمد خدائی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد
استادیار گروه مهندسی مواد

تقی اصفهانی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد
استادیار گروه مهندسی مواد

احمد صیادی شهرکی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد
استادیار گروه مهندسی مواد

سید عرفان عقیلی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد
استادیار گروه مهندسی مواد

مرتضی هادی
معاونت اداری و مالی
استادیار گروه مهندسی مواد

هیات علمی

تحت نظارت وف ایرانی