رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی گروه مهندسی مواد

گروه مهندسی مواد دانشکده فنی مهندسی گلپایگان از اساتیدی با تخصص های نانو، متالورژی استخراجی، بیو مواد و سرامیک تشکیل شده است. در حال حاضر آقای دکتر اصفهانی مدیر گروه می باشند.

هیات علمی
تقی اصفهانی
مدیر گروه مهندسی مواد
استادیار گروه مهندسی مواد

رضا امینی نجف آبادی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد
استادیار گروه مهندسی مواد

نرگس جوهری
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد
استادیار گروه مهندسی مواد

محمد خدائی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد
استادیار گروه مهندسی مواد

سید مهدی رفیعائی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد
استادیار گروه مهندسی مواد

احمد صیادی شهرکی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد
استادیار گروه مهندسی مواد

سید عرفان عقیلی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد
استادیار گروه مهندسی مواد

امیرحسین میثمی
معاونت اداری و مالی
دانشیار گروه مهندسی مواد

مرتضی هادی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد
استادیار گروه مهندسی مواد

اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی