رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی گروه مهندسی برق و کامپیوتر

گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی گلپایگان از اساتیدی با تخصص های الکترونیک، قدرت، مخابرات و نرم افزار کامپیوتر تشکیل شده است. در حال حاضر آقای دکتر حقیقی مدیر گروه می باشند.

معرفی
هیات علمی
علی اصغر حقیقی
مدیر گروه مهندسی برق و کامپیوتر
استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر

احسان آزاد فارسانی
معاونت آموزشی
دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر

سید امیر حسینی
استادیار گروه مهندسی برق

اعظم سادات حسین زاده صلوتی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر

حمیدرضا عبدالمحمدی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر

پروین رستگاری
عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر

وحیده سادات صادقی
مدیر تحصیلات تکمیلی
استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر

حسین محسنی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر

منصوره میرزایی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر

شیرین نصر اصفهانی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر

محمد اسماعیل نظری
عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر

هیات علمی

تحت نظارت وف ایرانی