رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی گروه علوم پایه و معارف اسلامی

گروه علوم پایه و معارف اسلامی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان شامل اساتیدی با تخصص های ریاضیات، فیزیک، شیمی و معارف اسلامی می باشد. در حال حاضر خانم دکتر زارع مدیر گروه می باشند.

هیات علمی
مریم زارع
مدیر گروه علوم پایه و معارف اسلامی
استادیار گروه علوم پایه و معارف اسلامی

مهدی امام جمعه
عضو هیأت علمی گروه علوم پایه و معارف اسلامی
استادیار گروه علوم پایه و معارف اسلامی

محسن بهرامی
عضو هیأت علمی گروه علوم پایه و معارف اسلامی
استادیار گروه علوم پایه و معارف اسلامی

مرضیه دارابی
عضو هیأت علمی گروه علوم پایه و معارف اسلامی
استادیار گروه علوم پایه و معارف اسلامی

سید مصطفی منیری
معاونت دانشجویی و فرهنگی
استادیار گروه علوم پایه و معارف اسلامی

تحت نظارت وف ایرانی