رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی گلپایگان از اساتیدی با تخصص های تصمیم سازی چند معیاره، مهندسی کیفیت، تحقیق در عملیات و مدیریت منابع انسانی تشکیل شده است. در حال حاضر آقای دکتر بازدار مدیر گروه می باشند.

هیات علمی
علی اصغر بازدار
مدیر گروه مهندسی صنایع
استادیار گروه مهندسی صنایع

حامد جعفری
عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
استادیار گروه مهندسی صنایع

حسن حاله
عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
استادیار گروه مهندسی صنایع

ابوالفضل شفائی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
مربی گروه مهندسی صنایع

حسین شمس شمیرانی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
مربی گروه مهندسی صنایع

سید حمید لایق میرحسینی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
استادیار گروه مهندسی صنایع

معصومه مسی بیدگلی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
استادیار گروه مهندسی صنایع

محمد رضا ملکی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
استادیار گروه مهندسی صنایع

تحت نظارت وف ایرانی