رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی گروه مهندسی مکانیک

گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی گلپایگان شامل اساتیدی با تخصصهایی در زمینه های تبدیل انرژی، ساخت و تولید و طراحی جامدات می باشد. در حال حاضر آقای دکتر حامد رضوی بنی مدیر گروه می باشند.

هیات علمی
سید حامد رضوی
مدیر گروه مهندسی مکانیک
استادیار گروه مهندسی مکانیک

مصطفی نصیری
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
استادیار گروه مهندسی مکانیک

بهمن اسدی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
استادیار گروه مهندسی مکانیک

سعید جانی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
استادیار گروه مهندسی مکانیک

مرضیه رضازاده
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
استادیار گروه مهندسی مکانیک

زهرا زمانی میاندشتی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
استادیار گروه مهندسی مکانیک

هادی صفایی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
استادیار گروه مهندسی مکانیک

ابوالحسن عسگرشمسی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
استادیار گروه مهندسی مکانیک

ایمان فخاری گلپایگانی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
مربی گروه مهندسی مکانیک

علی اصغر فروغی فر
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
مربی گروه مهندسی مکانیک

مهدی مجاهدی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
دانشیار گروه مهندسی مکانیک

سید علیرضا مومنی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
استادیار گروه مهندسی مکانیک

تحت نظارت وف ایرانی