رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه آشنایی با مهندسی صنایع

برگزاری ویژه برنامه آشنایی با مهندسی صنایع و بازدید از کارخانه توسط انجمن علمی مهندسی صنایع دانشکده- دوشنبه مورخ 28 آذرماه 1401

تحت نظارت وف ایرانی