رفتن به محتوای اصلی
x

نحوه برگزاري كارگاه ايمني و بهداشت تخصصی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

۱ - زمان برگزاري دوره كارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی براي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشکده در روز دوشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۲خواهد بود.

 ۲ -كارگاه به صورت حضوري برگزار مي گردد.

۳- شرط قبولي در آزمون كارگاه، كسب حداقل نمره ۱۴ از ۲۰مي باشد.

 ۴- حضور دركارگاه و كسب نمره قبولي براي دانشجويان دانشكده الزامي است.

 ۵- ساعت شروع كارگاه ۸:۳۰صبح و ساعت پايان آن ۱۲:۳۰ مي باشد.

۶- مكان برگزاري كارگاه و جزئیات آزمون، متعاقبا اعلام می گردد.

۷- افراد غايب در كارگاه، حق شركت در آزمون پاياني را ندارند.

. تذكرات: *حضور در آزمايشگاهها و ثبت پايان نامه منوط به كسب نمره قبولي دركارگاههاي عمومي و تخصصي بهداشت، ايمني و محيط زيست مي باشد. امكان برگزاري مجدد كارگاه تخصصی در سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۲ وجود ندارد. *عدم رعايت مقررات آموزشي در مدت زمان برگزاري كارگاه موجب محروميت دانشجو از آزمون پايان مي شود. *اخذ درس کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی براي دانشجويان ارشد ورودی ۱۴۰۰ به بعد كه قبلا اين درس را نگذرانده اند ضروري است.

تحت نظارت وف ایرانی