رفتن به محتوای اصلی
x

چاپ ترجمه کتاب از آقای دکتر علی اصغر بازدار

کتاب آمار و احتمال کاربردی برای مهندسان نوشته مونتگومری و رانگر توسط آقای کامیار چالاکی و آقای دکتر علی اصغر بازدار، عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی گلپایگان ترجمه و از سوی مرکز نشر دانشگاهی منتشر گردیده است.

تحت نظارت وف ایرانی